Klachtenregeling

Algemeen

 1. Indien de eigenaar van een dier dat behandeld is door een lid van de
  BCND een klacht heeft over dat lid, bespreekt de eigenaar de klacht eerst
  met de behandelend therapeut.
 2. Mochten partijen er samen niet uit komen, dan kan de eigenaar schriftelijk
  een klacht indienen bij het secretariaat van de BCND (adres zie
  inschrijving Kamer van Koophandel).
 3. Er zal dan een bemiddelingspoging worden ondernomen. De
  klachtencommissie wijst een bemiddelaar aan die zal proberen het
  probleem tussen partijen op te lossen.
 4. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben of wanneer de eigenaar of de
  BCND-diertherapeut geen bemiddeling wil, dan zal de klacht in
  behandeling genomen worden door de klachtencommissie. Het Reglement
  Procedure Klachtafhandeling BCND is hierop van toepassing.
 5. Aan de behandeling van de klacht zijn noch voor de behandelend
  therapeut noch voor de diereigenaar kosten verbonden. Alle door de
  diereigenaar zelf gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) zijn echter
  voor zijn eigen rekening.
 6. De aangesloten diertherapeuten hebben zich geconformeerd aan de
  beroepscode en het beroepsprofiel. Indien een diereigenaar deze wil
  inzien, is dit op te vragen bij het secretariaat van de BCND.

Reglement procedure Klachtafhandeling BCND

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Klacht: een klacht wordt ingediend door een klager en is gericht tegen de wijze
waarop de aangeklaagde zich tegenover de klager en/of cliënt heeft gedragen
tijdens het adviesgesprek dan wel tijdens een vervolgbehandeling.
Klager: de eigenaar van het dier waarvoor bij de aangeklaagde advies is
gevraagd. De eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een persoon die
daartoe door de eigenaar is gemachtigd of optreedt als diens wettelijk
vertegenwoordiger.
Cliënt: het dier ten behoeve waarvan de eigenaar bij de aangeklaagde advies
heeft gevraagd.
Aangeklaagde: de therapeut die als lid is aangesloten bij de BCND tegen wie de
klacht is gericht.
BCND: Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke
geneeswijzen voor Dieren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 34192451. E-mailadres: secretaris@bcnd.nl
Klachtencommissie: een door de BCND in het leven geroepen onafhankelijke
commissie die de taak heeft schriftelijke klachten van cliënten conform dit
reglement te behandelen.
Bemiddelaar: een door de commissie aangewezen onafhankelijk natuurlijk
persoon die tot taak heeft de klager en aangeklaagde zodanig tot inzicht en
begrip te laten komen omtrent gebeurtenissen en beweegredenen, dat de
oorzaak van de klacht wordt weggenomen.
Klachtbehandeling: het onderzoek naar een klacht, resulterend in een niet
juridisch afdwingbare uitspraak van de klachtencommissie over de gegrondheid
van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan de BCND.

Artikel 2: Doelstellingen

De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen:
a. Het opheffen van individueel ongenoegen en het wegnemen van gevoelens
van onrecht bij klager;
b. Het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie, gebaseerd op
onderling vertrouwen tussen en gelijkwaardigheid van klager en
aangeklaagde.

Artikel 3: Uitgangspunten

De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Klachten worden volgens dit Reglement ingediend en behandeld door de
  klachtencommissie.
 • Een klacht wordt bij voorkeur opgelost door klager en aangeklaagde
  gezamenlijk. De BCND faciliteert dit zo veel mogelijk.
 • De klachtenprocedure is voor de klager laagdrempelig en kosteloos.
 • Klager en aangeklaagde hebben recht op bijstand en het recht om zich te
  laten vertegenwoordigen tijdens de procedure. De kosten van deze
  bijstand komen voor
  rekening van klager resp. aangeklaagde.
 • Klachten worden afgehandeld volgens vaste, overzichtelijke procedures.
 • Klager en aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld schriftelijk en
  eventueel mondeling een toelichting te geven op de klacht.
 • De klachtencommissie kan bij derden informatie inwinnen indien zij dit
  nodig acht.
 • Klager en aangeklaagde hebben recht op inzage van alle stukken die
  relevant (kunnen) zijn voor de behandeling van de klacht, voor zover dit
  de persoonlijke levenssfeer van een derde niet aantast.
 • Bij de behandeling van de klacht geldt het beginsel van hoor en wederhoor
  van klager en aangeklaagde.
 • Persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig
  en vertrouwelijk behandeld.
 • De leden van de klachtencommissie hebben een geheimhoudingsplicht ten
  aanzien van hetgeen hen uit hoofde van hun functie als lid van de
  commissie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden.
  De commissieleden zijn op geen enkele wijze persoonlijk aansprakelijk
  voor hun handelingen en uitspraken welke zij verrichten in het kader van
  hun werkzaamheden voor de klachtencommissie van de BCND, zoals in dit
  document beschreven.
 • De klachtencommissie behandelt geen schadeclaims.

Artikel 4: Klachteninformatielijn

 1. Als klachteninformatielijn fungeert de Voorzitter die tot taak heeft een
  snelle en klantvriendelijke opvang van klagers die de weg naar de
  klachtencommissie niet direct weten te vinden met als doel:
  a. (zo mogelijk) wegnemen van ongenoegen door middel van uitleg of
  informatie;
  b. hulp bieden bij het indienen van een klacht.

Artikel 5: De korte procedure

 1. De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de aangeklaagde om te
  trachten op deze wijze tot een oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk
  is, kan worden gekozen voor een zogenaamde korte procedure.
 2. Deze procedure ziet er als volgt uit:
  * binnen een week na ontvangst van de schriftelijke klacht wordt door
  de klachtencommissie een bemiddelaar wordt aangewezen die niet
  betrokken is geweest bij het probleem waarover de klacht is
  ontstaan, om hulp of begeleiding te bieden bij het komen tot een
  aanvaardbare klachtafhandeling tussen klager en aangeklaagde.
  * Eén van de mogelijkheden hiertoe is het onder verantwoordelijkheid
  en onder leiding van de bemiddelaar organiseren van een
  bijeenkomst. Bij deze bijeenkomst zijn de klager en aangeklaagde
  aanwezig. Beide partijen kunnen zich laten bijstaan door derden.
 3. Als de klager van mening is dat het niet mogelijk/wenselijk is om door
  middel van deze korte procedure tot een oplossing van de klacht te
  komen, kan de klager dit schriftelijk kenbaar maken bij de
  klachtencommissie.
 4. Als klager van mening is dat de uitkomst van de procedure zoals genoemd
  onder lid 2 voor hem niet het beoogde resultaat levert, kan klager dit
  eveneens schriftelijk kenbaar maken bij de klachtencommissie.

Artikel 6: Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie

 1. De leden en plaatsvervangende leden van de klachtencommissie worden
  voor bepaalde tijd benoemd door de BCND in de volgende samenstelling:
  * de voorzitter, deze is jurist en niet werkzaam of werkzaam geweest
  bij de BCND;
  * een lid van de BCND;
  * een door de BCND op voorspraak van de voorzitter van de
  klachtencommissie aangewezen derde.
 2. De BCND stelt een profiel op waaraan de leden van de klachtencommissie
  dienen te voldoen. Wanneer een lid hieraan niet (meer) voldoet, kan de
  BCND deze uit zijn functie ontheffen.
 3. De leden van de klachtencommissie worden benoemd voor bepaalde tijd
  en zijn twee maal herbenoembaar.
 4. De klachtencommissie stelt een rooster van aftreden op van de leden en
  hun plaatsvervangers.
 5. Een (plaatsvervangend) lid kan vrijwillig terugtreden.
 6. De BCND benoemt ten behoeve van de werkzaamheden van de
  klachtencommissie een secretaris.

Artikel 7: Vergadering en bijeenkomsten

 1. De klachtencommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter het nodig
  oordeelt op basis van de te behandelen klachten.
 2. De bijeenkomsten hebben een besloten karakter.
 3. De voorzitter stelt de agenda voor de bijeenkomsten op.

Artikel 8: Taken van de klachtencommissie
De klachtencommissie heeft de volgende taken:
a. Het op basis van de behandeling van een schriftelijke klacht komen tot een
uitspraak over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van
aanbevelingen aan de aangeklaagde en/of de BCND;
b. Het op basis van de ingediende klachten signaleren van (structurele)
tekortkomingen in de dienstverlening van de aangeklaagde;
c. Het zorgen voor een adequate registratie van de ingediende klachten;
d. Het in voorkomende gevallen adviseren van de BCND over situaties waarin
dit reglement niet voorziet.

Artikel 9: Bevoegdheden van de klachtencommissie

De klachtencommissie heeft ter uitvoering van haar taken de volgende
bevoegdheden:
a. Het oproepen en horen van klager en aangeklaagde;
b. Het oproepen en horen van andere personen die direct bij de ingediende
klacht zijn betrokken;
c. Het inwinnen van algemene informatie voor zover zulks dienstig is aan de
behandeling van de klacht;
d. Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken voor
zover dit geschiedt met (gerichte) toestemming van de de eigenaar of
diens wettelijk vertegenwoordiger, en met uitzondering van gegevens die
betrekking hebben op derden;
e. Het inschakelen van deskundigen.

Artikel 10: Werkwijze van de klachtencommissie

 1. De klachtencommissie draagt er zorg voor dat binnen een week na
  ontvangst van een schriftelijke klacht een ontvangstbevestiging aan de
  klager wordt gestuurd, waarin hij wordt geïnformeerd over de verdere
  procedure.
 2. Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende
  informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid binnen een termijn
  van twee weken aanvullende informatie te verschaffen.
 3. De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de aangeklaagde terstond
  wordt geïnformeerd over de inhoud van de ingediende klacht en over de te
  volgen procedure.
 4. De klachtencommissie verzoekt aangeklaagde om binnen een termijn van
  twee weken schriftelijk te reageren op de inhoud van de klacht.
 5. Wanneer de aangeklaagde niet of niet tijdig reageert op de hem
  voorgelegde inhoud van de klacht, behandelt de klachtencommissie de
  klacht zonder de reactie van de aangeklaagde. De aangeklaagde wordt op
  de hoogte gehouden van het verloop van de procedure en hij ontvangt een
  afschrift van de uitspraak van de klachtencommissie.

Artikel 11: Toestemming

 1. De klachtencommissie vraagt zowel aan de klager als aan de
  aangeklaagde toestemming om de in het kader van de schriftelijke
  klachtenprocedure door partijen te ontvangen stukken in afschrift ter
  beschikking te stellen van de andere partij (-en), eventuele deskundigen
  en eventuele derden van wie de klachtencommissie het nodig oordeelt dat
  zij kennis nemen van (stukken uit) het klachtdossier.
 2. De klachtencommissie vraagt toestemming aan de klager om zo nodig
  kennis te nemen van de inhoud van het klantenbestand van de
  aangeklaagde voorzover dat betrekking heeft op de cliënt.
 3. De klachtencommissie doet tevoren mededeling aan betrokken partijen
  wanneer zij voornemens is om inzage te geven in het klachtdossier aan
  één of meer deskundigen en/of aan nader aan te duiden derden.
 4. De klachtencommissie informeert klager en aangeklaagde wanneer zij
  algemene informatie opvraagt aan derden.
 5. Wanneer klager en/of aangeklaagde aan de klachtencommissie de in het
  eerste lid en/of tweede lid bedoelde toestemming onthouden, dan wel
  direct na ontvangst van de in lid 3 bedoelde mededeling hiertegen
  bezwaar maken, behandelt de klachtencommissie de klacht met in
  achtneming van de toepasselijke wet – en regelgeving inzake de
  bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 12: Geheimhouding

 1. De klachtencommissie heeft een geheimhoudingsplicht en verleent geen
  informatie aan derden. Alleen wanneer betrokkenen toestemming geven of
  wanneer de informatie niet tot de persoon herleidbaar is, mag deze aan
  derden worden verstrekt.
 2. Wanneer de klacht(en) dusdanig ernstig en/of structureel is (zijn) dat er
  voor de klachtencommissie een conflict van plichten ontstaat (te weten
  geheimhoudingsplicht versus het belang van de algemene werkzaamheden
  overeenkomstig de doelstellingen van de BCND), waarbij de situatie zo
  ernstig is, dat de doorbreking van de geheimhoudingsplicht te
  rechtvaardigen is, kan de klachtencommissie de BCND bij een klacht
  betrekken.
 3. De verantwoordelijkheid voor het doorbreken van de geheimhoudingsplicht
  ligt bij de klachtencommissie. Zowel klager als aangeklaagde dienen te
  voren te worden geïnformeerd en zo mogelijk om hun toestemming te
  worden gevraagd om de BCND bij de klacht te betrekken.

Artikel 13: Wraking en verschoning

 1. Indien een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie of
  op een persoon waarmee een lid van de klachtencommissie nauw
  betrokken is, onthoudt dat lid zich van deelneming aan de behandeling
  van die klacht (‘verschoning’). In dat geval zal de plaatsvervanger in diens
  plaats treden.
 2. Zowel de klager als de aangeklaagde kan verzoeken een lid van de
  klachtencommissie niet aan de behandeling van de klacht te laten
  deelnemen bij gerede twijfel over diens onpartijdigheid (‘wraking’). Het
  verzoek tot wraking wordt behandeld door de (plaatsvervangend)
  voorzitter en (plaatsvervangende) leden van de betreffende commissie. Bij
  honorering van het verzoek tot wraking zal het plaatsvervangende lid
  deelnemen aan de behandeling van de klacht.

Artikel 14: Ontvankelijkheid en beperkte uitspraak

 1. Wanneer een klacht kennelijk niet ontvankelijk is, wordt hiervan, onder
  vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en
  de aangeklaagde.
 2. Wanneer aan de klachtencommissie een klacht wordt voorgelegd welke
  deels betrekking heeft op een schadeclaim, doet de klachtencommissie
  geen uitspraak over de vraag of de aangeklaagde aansprakelijk is, maar
  beperkt de klachtencommissie zich tot de beoordeling van de klacht. Dit
  wordt bij de aanvang van de klachtbehandeling aan de klager kenbaar
  gemaakt.

Artikel 15: Behandeling van een schriftelijke klacht door de klachtencommissie

 1. Klager en aangeklaagde hebben in beginsel ieder eenmaal gelegenheid
  hun standpunt schriftelijk uit een te zetten en toe te lichten. De secretaris
  zendt daartoe aan partijen de in het kader van het onderzoek door de
  klachtencommissie ontvangen stukken en stelt redelijke
  termijnen waarbinnen klager en/of aangeklaagde kunnen reageren. Indien
  de voorzitter dit
  nodig oordeelt, kan worden besloten tot verdere schriftelijke uitwisseling
  van standpunten.
 2. Klager en aangeklaagde ontvangen de door ieder van hen bij de
  klachtencommissie ingediende stukken en de eventuele door de
  klachtencommissie bij derden ingewonnen informatie.
 3. In beginsel hoort de klachtencommissie klager en aangeklaagde na
  afronding van de schriftelijke uitwisseling van informatie en standpunten.
  Wanneer klager en aangeklaagde desgevraagd schriftelijk aangeven geen
  prijs te stellen op een mondelinge behandeling van de klacht, kan de
  commissie hiervan afzien.
 4. Ingeval van een mondelinge behandeling door de klachtencommissie,
  worden de klager en de aangeklaagde opgeroepen alsmede overige
  personen die naar het oordeel van de commissie moeten worden gehoord.
  De mondelinge behandeling heeft een besloten karakter.
 5. De klager en de aangeklaagde kunnen zich, indien zij dat wensen, laten
  bijstaan bij de behandeling van de klacht. Wanneer klager en/of
  aangeklaagde zich door meer dan één persoon wensen te laten bijstaan,
  vragen zij daartoe tevoren toestemming aan de voorzitter van de
  klachtencommissie.
 6. In beginsel worden partijen in elkaars aanwezigheid gehoord. De
  secretaris van de klachtencommissie maakt een verslag van de
  mondelinge behandeling van de klacht. Klager en aangeklaagde ontvangen
  het verslag van de mondelinge behandeling, ook in het geval partijen
  buiten elkaars aanwezigheid zijn gehoord.
 7. Wanneer de klacht betrekking heeft op meerdere aangeklaagden, worden
  betrokkenen in elkaars tegenwoordigheid gehoord, tenzij klager of een der
  aangeklaagden hiertegen bezwaar heeft.

Artikel 16: Besluitvorming van de klachtencommissie

Besluitvorming binnen de klachtencommissie geschiedt bij gewone meerderheid
van stemmen. Hierbij wordt gestreefd naar consensus.

Artikel 17: Stopzetting procedure

 1. De klager heeft te allen tijde het recht de klacht in te trekken. In dat geval
  wordt de behandeling van de klacht onmiddellijk beëindigd. De secretaris
  geeft hiervan aan alle betrokkenen kennis.
 2. De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich ook te wenden tot
  een andere daartoe geëigende instantie. Als de klager zich gedurende de
  procedure bij de klachtencommissie tot een andere instantie wendt, dient
  hij dit onverwijld aan de klachtencommissie mede te delen.

Artikel 18: De uitspraak

 1. De klachtencommissie deelt binnen redelijke termijn, in principe binnen
  twee maanden doch uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van de
  klacht, aan de klager en aan de aangeklaagde schriftelijk en gemotiveerd
  haar oordeel over de klacht mede. De BCND ontvangt een afschrift van de
  uitspraak van de klachtencommissie.
 2. De klachtencommissie geeft in de uitspraak aan of de klacht gegrond dan
  wel ongegrond wordt verklaard. Tevens wordt daarbij vermeld of, en zo ja
  welke, aanbevelingen aan de aangeklaagde en/of aan de BCND worden
  gedaan. Verder bevat de uitspraak een overzicht van de gevolgde
  procedure en de verklaringen van betrokkenen en eventuele deskundigen
  of derden.
 3. De klachtencommissie doet geen uitspraak over een mogelijke
  schadeclaim en kan geen arbeidsrechtelijke of disciplinaire maatregelen
  treffen. De klachtencommissie kan evenmin aan de BCND richtlijnen
  opleggen.
 4. Indien naar het oordeel van de klachtencommissie de behandeling van de
  klacht niet binnen de in lid 1 genoemde termijn kan worden afgerond, doet
  de commissie daarvan gemotiveerd mededeling aan de klager en
  aangeklaagde, onder vermelding van de termijn waarbinnen de
  klachtencommissie het oordeel over de klacht zal uitbrengen.
 5. De BCND bericht binnen een maand na ontvangst van de in lid 1 bedoelde
  mededeling aan klager en klachtencommissie schriftelijk hoe de klacht is
  behandeld, of zij naar aanleiding van het oordeel van de commissie
  maatregelen zal nemen, en zo ja welke, en hoe klager wordt tegemoet
  gekomen in zijn klacht. De aangeklaagde ontvangt een afschrift van deze
  mededeling.

Artikel 19: Registratie

 1. Elke klacht wordt vastgelegd in een klachtendossier. De bescherming van
  de persoonlijke levenssfeer van klager en aangeklaagde wordt daarbij
  gewaarborgd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke
  regelingen.
 2. De BCND is houder van de klachtendossiers. De klachtendossiers worden
  namens de BCND beheerd door de secretaris van de klachtencommissie in
  samenspraak met de voorzitter van de klachtencommissie en de BCND.
 3. Toegang tot de gegevens uit de klachtendossiers is voorbehouden aan de
  voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden van de commissie en de
  secretaris.
 4. Na beëindiging van de klachtbehandeling leveren de leden van de
  klachtencommissie alle stukken in bij de secretaris. De secretaris draagt
  zorg voor vernietiging van alle stukken.
 5. De secretaris verzorgt de vernietiging van het klachtendossier na vijf jaar
  vanaf het moment dat de behandeling van de klacht als afgerond kan
  worden beschouwd.

Artikel 20: Verslaglegging

 1. De klachtencommissie brengt iedere 3 maanden een verslag uit aan de
  BCND over het aantal klachten dat is ingediend.
 2. De klachtencommissie brengt jaarlijks vóór 1 maart over het voorafgaande
  kalenderjaar een verslag uit aan de BCND. Dit verslag beschrijft het totaal
  aantal klachten dat bij de klachtencommissie is ingediend, de aard en
  inhoud van deze klachten, de gedane uitspraken over de klachten en de
  aan aangeklaagden en de aan de BCND gedane aanbevelingen. In dit
  verslag vermeldt de klachtencommissie ook de door haar gesignaleerde
  vaker voorkomende knelpunten in de dienstverlening van aangeklaagden.
  In het verslag worden geen tot individuele personen herleidbare gegevens
  opgenomen.

Artikel 21: Vergoedingen en kosten

 1. De leden van de klachtencommissies ontvangen een door de BCND vast te
  stellen onkostenvergoeding, voor zover zij niet in loondienst van de BCND
  zijn. De kosten van deze regeling worden betaald door de BCND, volgens
  een door de BCND vast te stellen tarief.
 2. De klachtenprocedure is voor klager en aangeklaagde kosteloos. Kosten
  die worden gemaakt voor het inroepen van bijstand komen voor eigen
  rekening.

Artikel 22: Slotbepaling

Eenmaal per jaar vindt binnen de BCND overleg plaats over de jaarverslagen van
de klachtencommissies. Daarbij komt ook het functioneren van deze
klachtenprocedure aan de orde.


Artikel 23: Bekendheid klachtenprocedure

De BCND draagt zorg voor een ruime bekendmaking van deze
klachtenprocedure.


Artikel 24: Ondersteuning

De BCND draagt zorg voor secretariële en ruimtelijke ondersteuning van de
klachtencommissies. Ten aanzien van de personen die met de secretariële
ondersteuning zijn belast, geldt een plicht tot geheimhouding als vermeld in
artikel 3.


Artikel 25: Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit klachtenreglement niet voorziet, beslist de BCND.

Artikel 26: Wijziging Reglement

Wijziging van dit reglement geschiedt door de BCND.

Artikel 27: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017